Birim Müdürleri

Birim Müdürlükleri

Yazı İşleri Müdürlüğünün Görevleri
 

Genel Evrak Kalemi, Encümen Kalemi, Meclis Kalemi, Personel İşleri ve Evlendirme Memurluğu birimlerinden oluşan Yazı İşleri Müdürlüğü, çeşitli kurum, kuruluş ve vatandaşların Belediye’ne evrak, dilekçe ve müracaatlarının, ilk kayıtlarını yapıp, ilgili birimlere zaman kaybına sebebiyet vermeden havale işlemlerini yapmıştır.

Belediye Müdürlük ve birimlerinden gelen yazışmalar ilgili adreslere zimmet veya posta yoluyla ulaştırılmıştır. Meclis ve encümen kararları, kurum içinde ilgili müdürlük ve birimlere gönderilmiş, lüzumu durumunda ilgili makam ve mercilere sevk edilmiştir.
Yazı İşleri Müdürlüğü; Genel Evrak, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni işlerini, Nikah Memurluğu ve Personel İşlemleri, Bütün Müdürlük ve birimlerin evrak işlemlerini yürütmekle birlikte Başkanlık makamının yazışmaları ile, Başkanlık Makamının direktifleri doğrultusunda resmi iş ve işlemleri ile Özel Kalem hizmetlerini de yerine getirmiştir.

A- GENEL EVRAK : Belediyenin diğer Müdürlük ve birimlerinden gelen, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ve tüzel kişilere zimmet veya posta yoluyla gönderilen evraklarla, belediyemize diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, özel ve tüzel kişilerden gelen evraklar zimmet ve posta yoluyla alınıp, ilk kayıtları yapılarak, belediye içindeki ilgili müdürlüklere yine zimmet usulü gönderilmiş, Müdürlüğümüzün ve diğer Müdürlüklerin, gelen ve giden evrakları bilgisayar ortamında kayıt işlemleri ve evrak kuryeliği Yazı İşleri Müdürlüğünce genel evrak birimi adı altında yapılmıştır. Evrak ve dilekçeler, kayıt işlemleri yapılıp, üst makamların bilgisine sunularak, gereği ve bilgi için ilgili servislere zimmet usulü teslim edilmiştir.

B- MECLİS KALEMİ: Belediyende müstakil bir Meclis Kalemi olmayıp, karar organı olan belediye meclisinin faaliyetleri ve sekreterya hizmetleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından ürütülmektedir. Belediye Meclisi, yılı içerisinde, tatil ayı hariç her ay düzenli olarak olağan toplantılar yapılmıştır. Toplantının gerekli ilanları yapılarak gündemleri kanun gereği, süresi içerisinde meclis üyelerinin adreslerine ulaştırılmıştır.

C- ENCÜMEN KALEMİ: Belediyende müstakil bir Encümen Kalemi olmayıp, Encümen faaliyetleri ve sekreterya hizmetleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

D- PERSONEL İŞLERİ: Belediyende müstakil bir Personel Müdürlüğü olmayıp, bu faaliyetler Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve ilgili mevzuat, kararname, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak personel iş ve işlemleri yürütülmüştür. Memur ve işçi personelin atama, terfi, yer değiştirme, ayrılma, nakil, emeklilik, izin, disiplin ve ilgili özlük işleri düzenli bir şekilde yapılmıştır. Memurların yılı Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatlarına ait vizeleri ile geçici işçilerin yılı Mali Yılı Bütçe Kararnamesi gereği Kaymakamlık Makamından vizeleri alınmıştır. Mesai takip cetveli düzenlenerek belediyede çalışan personelin mesaiye geliş ve gidişleri kontrol altına alınmıştır. Müdürlük ve birimlerde çalışan personellere iş ve hizmetin yürütülmesinde mevzuat ve uygulamada yol gösterilmiş, yardımcı olunmuştur.

E- ÖZEL KALEM : Belediyende müstakil bir Özel Kalem Müdürlüğü olmayıp, bu faaliyetler Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Dönemi içinde başkanlık makamının randevuları, toplantı, ziyaret ve gezileri planlanmış, sözlü ve yazılı talimatları ilgili müdürlük, birim, kişi ve kuruluşlara ileterek, sağlıklı ve etkili bir bilgi akışı sağlamıştır. Resim ve özel kurum ve kuruluşlarla görüşmelerin programlar dahilinde düzenli bir şekilde yapılması sağlanmıştır. Başkanlığa iletilen istek ve şikayetlerin çözüme kavuşturulması için konu, ilgili müdürlük ve birimlere aktarılarak çözüme kavuşturulması sağlanmış sonuçları hakkında da ilgililere bilgi verilmiştir. Başkanlığa yapılan tüm davetler, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılarak teşekkür ve kutlama mesajlarıyla ilgili şahıslara dönülmüştür. Belediye içinde müdürlükler ve birimler arasında günlük rutin işlemler ve iletişim hızlandırılarak iş yoğunluğu ve bürokratik işlemlerin azaltılması sağlanmıştır. Çeşitli konularda ilgililerle toplantılar yapılmış olup , Belediye personeli ile aylık toplantılar düzenlenmiştir. Milli, Dini Bayramlar ve özel günlerde düzenlenen programlar ile sosyo-kültürel etkinliklerde gerekli alt yapı hizmetleri ve düzenlemeler yapılmıştır. Bu bağlamda faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve kuruluşlara gerekli yardımlarda bulunulmuştur.

 
 
 
Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri 

1- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesinin çalışmalarını yürütmek.
2- Kalite Yönetim Merkezinin sekreter yasını yürütmek.
3- İzleyen 2 yılın bütçe tahminlerini de içeren idari bütçesini stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak.
4- Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programını hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
5- Ön Mali Kontrol Faaliyetini yürütmek.
6- İç Kontrol sisteminin kurulması standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak.
7- Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
8- Bütçe kayıtlarını tutmak ve bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak ve Bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
9- Genel Bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
10-Belediyemize tahakkuk etmiş, hak ediş, firma ve şahıslara ait ödemeleri yapmak.
11-Belediyemizde çalışan işçi ve memur personele ait ödemeleri yapmak.
12-Harcama Birimleri tarafından hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
13-İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvelleri düzenlemek.
14-İdarenin diğer idareler nezdindeki takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
15-Mali kanunlarla ilgili mevzuatların uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
16-Belediyemizde çalışan işçi, memur, stajyer, başkan, encümen, meclis ve komisyon maaşlarının bordrolandırılarak ödenmesi.
17- Belediyemizde çalışan personelin yasal kesintilerinin yapılarak ödenmesinin sağlanması.
18-Asker aile yardımı ödemelerinin bordrolandırılıp ödenmesi.
19- Belediyenin bütçe ve muhasebe tüzük yönetmeliklerinde belirtilen kaideler doğrultusunda Belediye Başkanına, Encümene ve Meclise sunarak anlatmak.
20-Yürürlüğe giren bütçenin yıl içinde uygulanmasını takip etmek, kesin hesaplarını çıkarmak ve Encümene ve meclise sunarak anlatmak.
21-Belediyenin iç ve dış kredilerini takip etmek.
22-Belediyenin tahvil, bono ve kıymetli kağıtlarının hesaplarını tutmak.
23-Belediye ile ilgili para transferinin kayıtlarını tutmak ve işlem yapmak.

Gelir ile İlgili Görevleri

1- Tahsil edilen paraların Belediye adına açılan banka hesabına yatırılmasını sağlamak.
2- Belediye gelirlerinin tahakkuk edilmesini sağlamak.
3- Belediyemize ait arsa, arazi ve binaların ihale yöntemi ile tahsis edilen şahıslardan kira ecrimisil olarak tahakkuk ve tahsili. Taşınmaz malların satış ve gelirin tahsili.
4- Tahsilatı gerçekleşmemiş gelirlerin takibatının yapılması ve tahsil edilme işlemlerini sağlamak.
5- Tüm vergilerle ilgili verilen beyanların denetlenmesi ve kayıt dışı vergilerin kayıt altına alınması.
6- Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü
görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
7- Belediye sınırları içerisinde kurulan semt pazarları ve geçici etkinliklere ait işgaliye harcını tahsil etmek ve tezgah kurma belgesi vermek, ihtiyaca binaen yeni pazarlar teşkil etmek.
 
 
Fen İşleri Müdürlüğünün Görevleri 

- Belediye sınırları içerisinde her türlü yapım, bakım ve onarım işlerini planlamak, projelendirmek, uygulamak.
- Mahallelerimizin cadde, sokak, bulvar, meydan, park, bahçe, Pazar yeri, refüj, tretuar ve diğer umuma açık alanların süpürülmesi ve çöplerinin toplanması – çöp döküm alanına naklinin gerçekleştirilmesi
- Haşere ile mücadele ilaçlama hizmetinin verilmesi
- Eski yapıların yıkımı, muhtelif boya işleri, çocuk oyuncaklarının tamiri, oturma elemanı ve çöp kovası ile konteyneri temin etmek
- Kantar hizmetinin verilmesi
- Kış mevsiminde tuzlama - karla mücadele edilmesi, kar ve tipi dolayısıyla kapanan köy yolları – mahalle yollarının açılması
- Numarataj hizmetinin verilmesi
- Doğalgaz, su, kanal ile ilgili her türlü sorunların çözümünde vatandaşlara yardımcı olmak.
- 4734 sayılı yasa kapsamında alınacak olan mal, mamul hizmet için gerekli işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması.
- Belediyemize ait her türlü taşınmaz malın bakım, onarım ve tadilat işlemlerinin takibi.
- Belediyemizin tüm mahallelerindeki yeşil alan, park alanları ve ağaç dikim alanlarının bakım, onarım, yeşillendirme çalışmalarının yürütülmesi.
- Yolların imar planına uygun olarak trafiğe açılması için yeni yol açımı ve stabilizasyonu, beton parke vb. (Kilit taşı, bordür ve yağmur oluğu işçiliklerinin yaptırılması)
- Ayniyat işlemlerinin yapılması
- Toprak döküm sahalarının tespiti – denetleme
- İşçi, memur ve sözleşmeli personelin idari işlemlerini yürütmek
- Müdürlüğümüze gelen ve giden evrakların kayıt işlemlerini ve iş akışını takip etmek.
- Yaptırılan ihaleli işlerin, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre kontrolünün yapılması. 
Yaptırılan ihaleli işlerin, metrajlarının yapılması ve hak edişlerinin hazırlanması ve iş bitiminde kesin hesabının yapılması.
- Ana arterlerdeki asfalt problemlerinin belirlenerek Büyükşehir Belediyesindeki ilgili birimlere iletilmesi ve takip edilmesi 
- Encümen Kararlarının tebliği ve alınan yıkımların yapılması.
 
 
Zabıta Amirliğinin Görevleri 

* Seyyar satıcılarla mücadele çalışması
* Ana arter, yol ve meydan işgallerinin kaldırılması
* Kaçak ilan ve reklamların önlenmesi,
* Dilencilerle mücadele çalışmaları,
* Trafik çalışmaları ve toplu taşım araçlarının denetimi,
* Gayri Sıhhi müesseselerin denetimi,
* GSM dışında kalan müesseselerin kontrolü
* Belediyenin ruhsatına tabi olmayan muhtelif işyerlerinin denetimi,
* Kaçak et denetimleri,
* Sağlık İşleri Müdürlüğü ile ortak denetim çalışmaları,
* Çevre Koruma Müdürlüğü ile Çalışmalar,
* Boğaziçi SİT alanında kaçak inşaat ve gecekondu kontrolü,
* Gecekondu ile mücadele,
* Ana arterlerde kazı Çalışmaları kontrolü,
* Sebze-Meyve ve Su Ürünleri halinde Yapılan Çalışmalar,
* Yıkım Çalışmaları,
* Zabıta Müdürlüğüne bildirilen şikayetler,
* Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Yapılan İşlemler,
* Kontrol noktaları ve denetim ekiplerinin Çalışmaları,Yoksulların memleketlerine sevki,
* İlçe Belediyelerinin takviye isteklerine destek.
 
 
Evlenme Bilgi ve Belgeleri 

GEREKLİ BELGELER 1. Evlenme İşlem Dosyası
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( Fotoğrafsız Nüfus Cüzdanı işleme alınmaz.)
3. 5’er adet Vesikalık Fotoğraf
4. 1’er adet İkametgâh Senedi (Muhtarlıktan)

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
1. İlgili Konsolosluktan Evlenme Ehliyet Belgesi (Medeni Hal )
2. Güncel Nüfus Kaydı (Türkçe Tercümeli, Noter Onaylı )
3. 4 adet Vesikalık Fotoğraf
4. Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Kimlik Belgesi (Türkçe Tercümeli, Noter Onaylı )

EVLENME İŞLEM DOSYASINDAKİ BELGELERİN DOLDURULMASI
1. Evlenme Beyanı: İki suret olarak müşterek doldurulur.
2. Evlenme Ehliyet Belgesi (Nüfus Kaydı): İki kişilik olarak yazılır.
3. Evlenme Raporu: İki Kişilik Fotoğraflı olarak doldurulur.
4. İkametgâh Senedi: İki Kişilik olarak alınır.
Not: a) Evraklar Nüfus cüzdanındaki bilgilere göre doldurulur.
b) Rapor TALASMİ Tanı Mrkz.’den onaylanarak alınır.

EVLENME SIRA VE TARİHİ
1. Evlenme günlüdür.
2. İş hacmine göre sıraya tabii tutulabilir.
3. Yıldırım Nikah diye bir Nikah yoktur.
4. Bütün Nikahlar seri bir işlem ile sonuçlandırılır.

NİKAH’IN ESAS VE ŞARTLARI
1. Nkah önceden belirtilmiş Resmi yerlerde yapılır.
2. Gıyapta Nikah kıyılmaz.
3. Nikah Reşit ve Mümeyyiz iki şahit huzurunda aleni olarak kıyılır.

YAŞ MEVZUATI
1. 16-17 Yaş Arası Gün,Ay,Yıl Esas olmak Kaydıyla : Mahkeme izni ile
2. 17-18 Yaş Arası Gün,Ay,Yıl Esas olmak Kaydıyla : Veli veya Vasi izni ile
3. 18 ve Yukarı Yaşlardaki doğumlular kendi rızalarıyla

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİM
Mernis Evlenme Bildirimi ile 2 nüsha olarak 10 günlük yasal süresi içinde zimmet mukabilinde gönderilir.

EVLENME İZİN BELGESİ
Evlenme beyannamesindeki evlenme izin bölümü, ilgilinin imzası alınarak onaylanıp kendilerine verilir. (6 ay için geçerlidir.)